Sirel & Partners Golf Open

by Euronics 2024 ⛳

Tutvu võistlusjuhendiga

Registreeri SIIN 

 

 

 

Tagasi üles

Meeskond

Partnerid

Jüri Sirel

Vandeadvokaat / juhtivpartner

Vandeadvokaat Jüri Sirel nõustab kliente eelkõige finants-, äri-, pankroti-, võla- ja haldusõiguse valdkondades.

Jüril on mahukas kogemustepagas klientide esindamisel tsiviil- ja haldusvaidlustes, samuti arbitraaživaidlustes ning lepingueelsetel- ja kohtuvälistel läbirääkimistel kõikides kohtuinstantsides.

Lisaks eeltoodule kuulub Jüri tegevusvaldkonda äriühingute õigusalane nõustamine erinevate finantsriskide maandamisel, äriühingute asutamisel ja ümberstruktureerimisel, konkurentsiõiguses, kinnisvaratehingutes, lepingulistes vaidlustes ning kaebuste koostamisel Euroopa Inimõiguste kohtusse. Jüri osaleb mitmete mahukate pankrotimenetluste pankrotitoimkondade töös ning esindab nii võlausaldajaid kui ka võlgnikke nende õiguste kaitsmisel pankrotimenetluse kõikides etappides.

Jüri on Advokaadibüroo Sirel & Partnerid partner. Ta lõpetas aastal 2001 cum laude Concordia Rahvusvahelise Ülikooli õigusteaduskonna rahvusvahelise, Euroopa Liidu ja võrdleva õiguse alal. Täiendavad teadmised on Jüri omandanud, andes õigusalaseid loenguid ning osaledes erinevatel täiendkoolitustel ja juriidilistes töögruppides.

Jüri on Eesti Advokatuuri liige alates aastast 2002 ja vandeadvokaat alates aastast 2004. Enne Advokaadibüroo Sirel & Partnerid asutamist on Jüri töötanud juristina ja advokaadina Advokaadibüroos Leppik & Partnerid.

Jüri on Eesti Advokatuuri maksejõuetusõiguse komisjoni esimees.

Võõrkeeltest valdab Jüri inglise ja soome ning suhtlustasandil vene keelt.

Publikatsioonid:

“Riik kaotas mullu kolmandiku kohtuvaidlustest”, 8.7.2008 Ärielu.

“Konkurentsiseaduse vastu eksijaid ootab suur trahv või vabadusekaotus”, 6.11.2007 Ärielu.

“Lepinguline suhe tekib ka telefoni teel kokku leppides”, 28.10.2003 Äripäev.

“Paljud nõuded aeguvad aasta lõpuga”, 30.11.2017 Maaleht. Artikkel

“Varade kantimine uude äriühingusse võlgadest ei vabasta”, 15.02.2018 Maaleht. Artikkel

Anneli Aab

Vandeadvokaat / partner

Vandeadvokaat Anneli Aab on spetsialiseerunud erinevatele tsiviil- ja halduskohtumenetluse vaidluste lahendamisele.

Tsiviilvaldkonnast on Anneli tegelenud põhjalikult intellektuaalomandiõigusega, meedia- ja isikuandmetega seonduvate vaidlustega, aga ka erinevate lepinguõiguslike (eelkõige müügi-, üüri- ja töövõtulepingud) ja lepinguväliste küsimustega. Anneli nõustab kliente vaidluste lahendamisel nii kohtus kui ka kohtuväliselt.

Halduskohtumenetluses on Annelil põhjalik kogemus nii riigihangetega seonduvates kui ka erinevates planeerimis- ja ehitusloamenetlustega seotud vaidlustes.

Anneli on kohusetundlik ja kliendile pühendunud ning tema eesmärgiks on alati olnud kliendile parima võimaliku lahenduse saavutamine. Anneli tööalast kogemust ja pädevust on tunnustatud ka erinevate õigusturu ülevaateid koostavate rahvusvaheliste väljaannete poolt (LEGAL 500 on tunnustanud Annelit kui uue põlvkonna advokaati ja vaidluste lahendamise valdkonnas kui tõusvat tähte).

Enne Advokaadibürooga Sirel & Partnerid liitumist töötas Anneli aastatel 2012-2022 LEADELL Pilv Advokaadibüroos. Sellele eelnevalt oli Anneli telekomisektoris, nõustades in-house juristina ühte Eesti suurimat telekomiettevõtet (praegune ärinimi Telia Eesti AS).

Anneli on alates 2012. aastast Eesti Advokatuuri liige ning alates 2014. aastast vandeadvokaat. Lisaks kuulub Anneli ka alates 2014. aastast Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni.

Võõrkeeltest valdab Anneli inglise keelt.

Artur Knjazev

Vandeadvokaat / partner

Vandeadvokaat Artur Knjazev on keskendunud peamiselt vaidluste lahendamisele äri- ja ühinguõiguse valdkonnas. Samuti nõustab ta kliente ka karistusõiguse ja kriminaalmenetluse valdkonnas ning lahendanud edukalt ka rahvusvahelise mõõtmega juhtumeid.

Artur liitus Advokaadibüroo Sirel & Partnerid meeskonnaga 2023. aastal. Eelnevalt töötas ta Advokaadibüroos COBALT. Advokaaditöö kõrvalt annab ta seminare Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas alates 2016. aastast.

Artur on omandanud Tartu Ülikoolis 2016. aastal magistrikraadi õigusteaduses. Alates aastast 2016 on ta Eesti Advokatuuri liige ning alates 2017. aastast Eesti Noorte Advokaatide Ühingu juhatuse liige.

Võõrkeeltest valdab Artur inglise ja vene keelt.

Vandeadvokaadid

Steven-Hristo Evestus

Vandeadvokaat

Vandeadvokaat Steven-Hristo Evestus on spetsialiseerunud karistusõiguse ja kriminaalmenetluse valdkonnale ning tööalasest rikkumisest teavitajate kaitsega seotud küsimustele.

Steven-Hristo töötab Advokaadibüroos Sirel & Partnerid alates 2023. aastast.

Steven-Hristo lõpetas Tartu Ülikooli Õigusinstituudi õigusteaduses 2001. aastal ja alates 2023. aastast on Eesti Advokatuuri liige.

Steven-Hristol on pikk ja sisuline kogemus avalikust sektorist, töötades ca 17 aastat prokuratuuris. Perioodil 2002 – 2018 töötas Steven-Hristo abiprokuröri, ringkonnaprokuröri, eriasjade prokuröri, riigiprokuröri ja juhtiva riigiprokuröri ametikohtadel Põhja Ringkonnaprokuratuuris ja Riigiprokuratuuris. Peamisteks töövaldkondadeks olid ameti-, majandus- ja rahapesualaste kuritegude kohtueelse menetluse juhtimine ning kõigis kohtuastmetes riikliku süüdistuse esindamine. Samuti oli 2014-2018 prokuröride eetikanõukogu liikmeks ja esimeheks ning tegeles prokuröri kutse-eetika küsimuste lahendamisega.

Perioodil 2019-2023 tegutses era- ja kolmandas sektoris.

2019-2023 töötas küberturbeettevõtte CybExer Technologies (hiljem RiskSight) korruptsiooni- ja rahapesuvastaste ning andmekaitsealaste e-õppe koolituste sisulooja ning koolitajana.

2019-2023 osales Transparency Internationali akrediteeritud esindaja Korruptsioonivaba Eesti tegevustes, seda nii juhatuse liikme ja esimehe kui tegevjuhina. Vabaühenduses olid tema ülesanneteks ühingu strateegiate elluviimine, projektides ja huvikaitsetegevustes osalemine ning korruptsioonivastaste ja ärieetika koolituste läbiviimine nii avalikule kui erasektorile. Samuti on aktiivselt osa võtnud tööalasest rikkumisest teavitaja kaitse seaduseelnõu menetlemisega seotud tegevustest ning koolitanud mitmeid organisatsioone vilepuhujate kaitse direktiivi ülevõtmisest tulenevate põhimõtete ja kohustustega. 2023.a võttis osa Korruptsioonivaba Eesti all käivitunud vihjeandjate teabe- ja nõustamiskeskuse loomisest ning tegutseb käesoleva ajani selle vabatahtliku eksperdina.

Steven-Hristo on avaldanud arvamusartikleid korruptsiooniennetuse ja rahapesu tõkestamise teemadel ning andnud õiguslikke hinnanguid korruptsiooni ja huvide konfliktiga seotud juhtumitele.

Võõrkeeltest valdab Steven inglise ja vene keelt.

Advokaadid

Catryna Kandla

Advokaat

Advokaat Catryna Kandla on keskendunud peamiselt vaidluste lahendamisele tsiviilkohtumenetluses, sh perekonna- ja pärimisõiguse valdkonnas. Samuti nõustab kliente tööõiguse valdkonnas. 

Catryna liitus Advokaadibüroo Sirel & Partnerid meeskonnaga 2021. aastal, mil asus tööle assistendi ametikohale. Enne Advokaadibüroo Sirel & Partnerid meeskonnaga liitumist töötas ta assistendina Maria Mägi Advokaadibüroos ja Sadekovi Advokaadibüroos.

Catryna on lõpetanud 2018. aastal Tallinna Majanduskooli õigusassistendi eriala ning omandas 2023. aastal Tartu Ülikooli magistrikraadi õigusteaduse erialal.

Võõrkeeltest valdab Catryna inglise keelt.

Taavi Hein

Advokaat

Advokaat Taavi Hein on keskendunud peamiselt vaidluste lahendamisele halduskohtumenetluses ja tsiviilkohtumenetluses, sh äri- ja ühinguõiguse valdkonnas, ning kinnisvara omandamise ja võõrandamisega seotud vaidluste lahendamisele. Samuti nõustab ta rahvusvahelisi kliente immigratsiooni- ja tööõiguse valdkonnas.

Taavi liitus Advokaadibüroo Sirel & Partnerid meeskonnaga 2022. aastal. Eelnevalt töötas Taavi juristina Tallinna Linnakantseleis ning nõustas linna peamiselt lepinguõiguses ning riigihangetega seotud küsimustes. Lisaks juristi ametile oli Taavi viis kuud stažöör Euroopa Komisjoni õigusteenistuses, Brüsselis, omandades praktilisi teadmisi Euroopa Liidu õigusloomest.  Varasemalt on Taavi täiendanud oma õigusalaseid teadmisi muu hulgas Aarhusi Ülikoolis, peamiselt Euroopa Liidu ning lepinguõiguses.  Lisaks on Taavi õpingute ajal praktiseerinud Justiitsministeeriumis ja mitmetes suuremates advokaadibüroodes.

Taavi omandas 2020. aastal Tartu Ülikooli magistrikraadi õigusteaduse erialal.

Võõrkeeltest valdab Taavi inglise keelt.

Kristiina Kaarna

Advokaat (liikmesus peatatud)

Advokaat Kristiina Kaarna tegeleb peamiselt riigihangete, krüptoteenuste, rahapesu tõkestamise ja andmekaitse valdkondadega. Ta on 2017. a riigihangete seaduse kaasautor ning on lisaks tegutsenud rahapesu tõkestamise eksperdi ja andmekaitsespetsialistina. Kristiina kogemus avaliku koolitajana ületab 10 aastat.

Kristiina liitus Advokaadibüroo Sirel & Partnerid meeskonnaga 2021. aastal. Varasemalt on ta töötanud advokaadina Deloitte Legal Advokaadibüroos ja andmekaitsespetsialisti ning rahapesu tõkestamise eksperdina krüptovaluuta vahetuse ja uudsete investeerimisinstrumentide platvormil CoinMetro. Kristiinal on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraad ja Baseli (Šveits) Euroopainstituudi EL õpingute magistrikraad. Lisaks on Kristiina enda teadmisi täiendanud Eesti Infotehnoloogia Kolledžis ning omab Chainalysis’e krüptotehingute jälitamise ja analüüsi sertifikaate.

Võõrkeeltest valdab Kristiina vene, saksa, inglise ja rootsi keelt.

Juristid

Reelika Rohi

Jurist

Jurist Reelika Rohi abistab büroo vandeadvokaate nende igapäevatöös kõikides õigusvaldkondades, omades enim kogemusi erinevate tsiviilkohtumenetluste vaidluste lahendamisel.

Reelika liitus Advokaadibüroo Sirel & Partnerid meeskonnaga 2024. aastal. Enne Advokaadibüroo Sirel & Partnerid meeskonnaga liitumist on Reelika omandanud õigusalase töökogemuse nii era- kui ka avalikus sektoris, töötades aastatel 2020-2023 juristina LEADELL Pilv Advokaadibüroos, 2019-2020 Päästeametis ning 2015-2019 Jõelähtme vallavalitsuses.

Reelika on omandanud 2018. aastal Tallinna Ülikooli magistrikraadi õigusteaduse erialal.

Võõrkeeltest valdab Reelika inglise keelt.

Nõunikud

Teddi Rull

Nõunik

Teddi Rull abistab ja nõustab Advokaadibüroo Sirel & Partnerid advokaate peamiselt ettevõtete omandamistel ja koondumistel ning konkurentsi-, äriühingu- ja Euroopa Liidu õigust puudutavates õigusvaldkondades.

Teddi on osalenud Eesti siseriiklike õigusaktide vastavusse viimisel Euroopa Liidu õigusega ning vastavate muudatusettepanekute väljatöötamisel. Ta on mitmel korral nõustanud advokaate Põhjamaade suurimate erakapitalifondide Eestiga seonduvate koondumiste puhul ja aidanud advokaatidel nõustada maailma ühe suurema autotööstuse ja jaemüügi ettevõtteid nendevahelise koondumise läbiviimisel.

Teddi on omandanud magistrikraadi Stockholmi Ülikoolis ning Stockholmi Ülikooli meeskonna liikmena võitnud aastal 2004 esimese koha Euroopa Liidu Õiguse harjutuskohtuvõistlusel Euroopa Kohtus Luxembourgis. Enne Advokaadibürooga Sirel & Partnerid liitumist töötas Teddi rahvusvahelises advokaadibüroos White & Case Brüsselis.

Võõrkeeltest valdab Teddi inglise, vene ja läti keelt.

Turgay Kuleli

Nõunik

Turgay Kuleli nõustab Advokaadibürood Sirel & Partnerid peamiselt Eestis ja/või teistes Balti ja Põhjamaade regiooni riikides äri tegevate või teha soovivate mitte-eestlastest klientide osas.

Turgay’l on kogemusi rahvusvahelise vara ja maksude kavandamise, piiriüleste tehingute, rahvusvaheliste usaldusfondide, eraõiguslike sihtasutuse õiguse, rahvusvahelise ja Türgi kapitaliturgude õiguse ning Türgi õiguse valdkonnas. Ta on avaldanud hulga artikleid sellistes rahvusvahelistes väljaannetes nagu Trusts & Trustees of Oxford University, Global Law Review, The International Legal Comparative Guide, Swiss Private Magazine.

Turgay Kuleli lõpetas 1996. aastal Ankara Ülikooli õigusteaduskonna  ja omab ka MBA ja LLM kraadi. Ta on pälvinud TEP kvalifikatsiooni Society of Trust and Estate Practitioners UK’lt (STEP). Turgay Kuleli on läbinud rea koolitusi ja teste sellistes välismaistes ja kodumaistes asutustes nagu New Yorgi Rahandusinstituut,  Šveitsi Rahandusinstituut, STEP UK, Türgi Kapitalituruamet ja Istanbuli väärtpaberiturg, ning talle on omistatud vastavaid litsentse ja sertifikaate.

Turgay emakeel on türgi keel ja ta valdab professionaalsel tasemel inglise keelt.

Tugipersonal

Stefanie Staritšenkov

Assistent

Assistent Stefanie Staritšenkov tegeleb büroo arvete- ja administratiivküsimustega ning assisteerib advokaate nende igapäevatöös.

Stefanie töötab Advokaadibüroos Sirel & Partnerid assistendina alates aastast 2021. Enne Advokaadibüroo Sirel & Partnerid meeskonnaga liitumist töötas Stefanie kohvik Komeedi teenindusjuhina ning hetkel on ta lõpetamas Tallinna Majanduskooli õigusassistendi eriala.

Võõrkeeltest valdab Stefanie inglise keelt.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.