Advokaadibüroo Sirel & Partnerid
ScalaCity büroohoone

Tartu mnt 43, 10128 Tallinn
Telefon: +372 606 9600
Faks: +372 606 9601
E-post:
info@sirel.com

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Töötajaga töösuhte lõpetamisel katseajal arvesta rangete reeglitega

Kuigi võib esineda arusaam, et katseajal on võimalik töötaja mittesobivuse korral antud ametikohale töölepingut üles öelda ilma komplikatsioonideta, siis paraku tööandja seisukohalt vaadatuna see nii lihtne ei ole.

Katseajal on oluline veenduda ja hinnata, kas töötaja sobib ametikohale ning vajadusel õigesti lõpetada töösuhe. Vastasel korral võib töölepingu ülesütlemine olla tühine ning tööandjal tekkida kohustus maksta töötajale saamata jäänud töötasu või kuni kolme kuu keskmise töötasu ulatuses hüvitist, kui töölepingu lõpetab töövaidlusorgan poole taotlusel. Alljärgnevalt anname juhiseid selle kohta, mida peab arvestama katseajal töösuhte lõpetamisel hilisemate pooltevaheliste arusaamatuste vältimiseks.

1. Määratlege katseaja eesmärk ja tingimused
Töölepingu seaduse kohaselt on katseaja eesmärgiks hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. Töötaja sobivuse hindamisel on abiks töölepingu juurde kuuluv põhjalik ametijuhend koos kirjalike tööülesannete kirjeldusega, kus on kirjas ka katseaja konkreetsed eesmärgid.
Katseaeg ei tohi kesta kauem kui neli kuud. Katseaega kestusega neli kuud eeldatakse. Seega, kui pooled on otsustanud, et katseaega ei kohaldata või kohaldatakse lühemana kui neli kuud, tuleb kokkulepe sõlmida kirjalikult. Tähtajaliste lepingute puhul, kui leping on sõlmitud lühemaks ajaks kui kaheksa kuud, ei või katseaeg ületada poolt lepingu kestusest.
Katseaja hulka arvutatakse üksnes tegelik töötamise aeg. Katseaeg pikeneb ajal, mil töötajal oli õigus keelduda töö tegemisest (puhkuse, haiguse jms ajal).
Katseaega saab kehtestada ainult töötaja tööle asumisel, mitte aga hilisemal töölepingu muutmisel. Seega ei saa täiendavat katseaega kohaldada ka siis, kui töötaja viiakse samas üle teisele tööle.


2. Hinnake objektiivselt katseaja eesmärgi täitmist ja dokumenteerige tulemused
Tööandja ei või töölepingut üles öelda põhjusel, mis on vastuolus katseaja eesmärgiga. Kui töötaja ei pea ülesütlemist katseajal põhjendama, siis tööandja ei või lõpetada töölepingut põhjusi selgitamata. Töölepingu ülesütlemisel katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu saab põhjuseks olla vaid töötaja tervise, teadmiste, oskuste, võimete ja isikuomaduste mittevastavus nõutavale tasemele. See aga ei tähenda, et tööandja ei võiks lõpetada töölepingut katseajal üldistel alustel, näiteks töötajapoolsel töökohustuste rikkumisel või kahju tekitamisel tööandja varale.
Tööandjal on lihtne hinnata töötaja sobilikkust ametikohale subjektiivselt, kuid on tähtis, et vaidluse korral suudaks tööandja töötaja ebarahuldavaid tulemusi, s.o katseaja eesmärgi mittetäitmist, võimalikult konkreetsete objektiivsete näitajate abil tõestada. Tõendite olemasolu ja veenev põhjendamine võib ära hoida töötaja soovi alustada töövaidlust, seega kaitsta seeläbi tööandja huve. Tööandjal on kergem tugineda töötaja poolt katseaja eesmärgi mittetäitmisele juhul, kui ta ei esita pretensioone viimasel hetkel, vaid annab töötajale katseaja jooksul tagasisidet ning sellest tulenevalt töötajale võimaluse ennast tööandja nõudmistele kohandada. Tagasiside võiks vaidluste vältimiseks olla dokumenteeritud, et seda oleks hiljem võimalik vajadusel kasutada tõendusmaterjalina töövaidlusorganis. Mõnedes ettevõtetes peetakse katseaja jooksul päevikut ja täidetakse katseaja lõppedes ankeet, milles töötaja oskusi hindab nii töötaja kui tööandja.


3. Töölepingu ülesütlemiseks on vajalik ülesütlemisavalduse esitamine töötajale
Lepingupooled saavad katseajal töölepingu üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga. Töölepingu võib üles öelda katseaja jooksul, s.t õiguslikul alusel tehtud ülesütlemisavaldus on kehtiv ka siis, kui see on jõudnud vastaspooleni katseaja viimasel päeval, kusjuures sellisel juhul lõpeb töösuhe pärast katseaja möödumist. Töölepingu ülesütlemisavalduse edastamist töötajale ei ole mõistlik jätta viimasele hetkele, kuna sellisel juhul ei pruugi ülesütlemisavaldust õnnestuda õigel ajal töötajale kätte toimetada.
Kui tööleping lõpetatakse katseaja kestel õigesti, siis ei saa töötaja lahkumisel hüvitist - talle makstakse välja vaid lõpparve koos saamata jäänud puhkuse kompensatsiooniga.
Töötaja võib töölepingu ülesütlemisega mittenõustumisel ülesütlemise vaidlustada töövaidlusorganis kolmekümne kalendripäeva jooksul alates ülesütlemisteate kättesaamisest. Vaidlust töövaidlusorganis ei pea kartma, kui ülesütlemine on tehtud õiguslikul alusel ja nõuetekohase ülesütlemiseavaldusega töötajale.

4. Lühikokkuvõte
Eeltoodust tulenevalt on oluline määratleda täpselt töötaja katseaja konkreetsed eesmärgid, järgida ja hinnata töötaja poolt eesmärkide täitmist ning see dokumenteerida, et katseaja eesmärkide mittetäitmise korral saaks töölepingu lõpetada ja vajadusel töövaidlusorganis oma seisukohti tõendada. Tähtis on järgida töölepingu ülesütlemise protseduurilist külge, sealhulgas töölepingu ülesütlemisavalduse nõuetekohast koostamist ja töötajale õigeaegset üleandmist, et vältida kulukaid vaidlusi töövaidlusorganis.
 


© 2010 Sirel & Partners logo and name are regeistered trademarks

Aston Synthetics OÜ valiti konkursil „Ettevõtluse auhind 2018“ aasta välisinvestoriks.

08.10.2018

Advokaadibüroo Sirel & Partnerid nõustas 2017. aastal Türgi investeerimisperekonna Akinal sisenemist Eesti turule. 2018. aastal hakati Tallinna lähistel Lool tootma laustekstiili beebitarvete, hügieeni- ja meditsiiniliste toodete tarbeks. EASi ja Eesti Tööandjate Keskliidu konkursil „Ettevõtluse auhind 2018“ valiti Aston Synthetics OÜ aasta välisinvestoriks. Oleme uhked, et saime anda kogu protsessis omapoolse panuse.
Loe edasi >>>

FOTOGALERII - Sirel & Partners Golf Open 2018

02.08.2018

Eile möödus täpselt 1 kuu meie selleaastasest golfiturniirist ning nüüd on paras aeg seda lõbusat ja sportlikku nädalavahetust läbi suure fotogalerii veelkord meenutada. Suur aitäh Mats Soomrele ja Valju Aloelile ilusate fotode eest!
Loe edasi >>>

Meie Läti koostööpartner Advokaadibüroo Spigulis & Kukainis tähistas oma 10. sünnipäeva

18.07.2018

Suur aitäh hea töö ja pühendumuse eest meie klientide abistamisel Lätis.
Loe edasi >>>

Artikkel Postimehes: Vandeadvokaat transpordifirma kantimisest- väga nahaalne ja sirgjooneline

05.07.2018

5. juuli 2018 Postimehes ilmus artikkel tuntud transpordifirma Via3L Speditioni tühjakskantimisest, mida kommenteerib Advokaadibüroo Sirel & Partnerid vandeadvokaat Kalle-Kaspar Sepper.
Loe edasi >>>

VÕITJAD / Sirel & Partners Golf Open 2018

02.07.2018

Toome ära seekordsed Sirel & Partners Golf Open võitjad. Täname veelkord kõiki osavõtjaid!
Loe edasi >>>